ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 พ.ย. 2562
42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 พ.ย. 2562
43 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 ต.ค. 2562
44 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ส.ค. 2562
45 ฐานข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
12 มิ.ย. 2562
46 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาข้าวเสีย ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 ม.ค. 2562
47 การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ม.ค. 2562
48 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ผู้ที่ต้องเข้ารับการประเมิน คือ บุคลากรที่ทำงานให้
146
11 พ.ย. 2561
49 งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ต.ค. 2561
50 มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9