ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปื สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 เม.ย. 2563
22 ประกาศ อบต.นาข้าวเสีย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 เม.ย. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 มี.ค. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)(แก้ไข/เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มี.ค. 2563
25 เรื่อง ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
81
12 มี.ค. 2563
26 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 มี.ค. 2563
27 เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ก.พ. 2563
28 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ก.พ. 2563
29 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ก.พ. 2563
30 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9