ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ม.ค. 2564
12 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ม.ค. 2564
13 แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 ธ.ค. 2563
14 รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ธ.ค. 2563
15 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ธ.ค. 2563
16 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 พ.ย. 2563
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 ก.ค. 2563
18 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
120
11 มิ.ย. 2563
19 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 พ.ค. 2563
20 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดำรงชีพ) กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9